Wedding stories

Ślubne historie miłosne

„Oto jest miłość: dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie”.  V. de Lima Barreto
Taka jest moja wizja ślubnej historii miłosnej fotografa ślubnego. Wizja ta, to synteza wrażliwości na Wasze emocje, na towarzyszące temu dniu wzruszenia, uczucia, którym nie jestem obojętna i Wasze oczekiwania wobec najpiękniejszej pamiątki – fotograficznej relacji Waszego Ślubu. Każda historia jest inna, ale mają wspólny mianownik: moje wielkie zaangażowanie i słuchanie Was, wsłuchiwanie się w Wasze historie miłosne. Reportaż ślubny, to dla mnie nieraz podróż w czasie, gdzie jestem zupełnie niewidoczna, rejestruję to, na co mi pozwalacie – Wasze spojrzenia, dyskretny dotyk dłoni, czy uściski z najbliższymi ze łzami wzruszenia. Fotografia ślubna to piękna przygoda, do której mnie zapraszacie, a w której wspólnie tworzymy Waszą bajkę, kolejną piękną ślubną historię.


Wedding love stories

„Here is the love: two people meet by chance, but it turns out that they have been waiting all their lives.” V. de Lima Barreto
That is my vision of the wedding love story by the photographer. This vision is a synthesis of sensitivity to your emotions, wedding day’s emotions, feelings that I am not indifferent to, and your expectations for the most beautiful memento – the photo report of your wedding. Each story is different, but they have one thing in common: my huge commitment and listening to you, listening to your love stories. For my the wedding report is often a time journey, where I am completely invisible and record all that you let me do – your glances, the discreet touch of hand, or hugs with your loved ones full of tears of happiness. Wedding photography is a beautiful adventure that you invite me to, in which we create your fairy-tale together, another beautiful wedding story.