Nieoczywistości

Projekt pt. „Nieoczywistości” odnosi się do zagadnień związanych z ewolucją kształtu, koloru, odbioru. Źródłem jest tu początek, który nadaje rytm każdemu elementowi obrazu. Kolor i kształt, które są głównymi bohaterami, a które wpływają na wizualny odbiór rzeczywistości. „Rzeczywistość w swoich pracach estetyzuję do poziomu poszukiwań symetrii i nadawaniu rzeczom oczywistym, nieoczywistych wymiarów.” Każda praca jest indywidualnym dziełem, prace zestawione razem tworzą metafizyczną podróż do własnej wyobraźni, pragnień i percepcji. Dla autorki początkiem każdego bytu jest umysł, „wspólnym mianownikiem w mojej twórczości są przestrzenie wyobraźni”.


Project „Nonobviousness” refers to issues related to the evolution of shape, colour, reception. The source is the beginning, which gives the rhythm to every element of the image. Colour and shape, which are the main heroes, and which affect the visual perception of reality. „In my works I aesthetize to the level of searching for symmetry and giving to obvious things, non-obvious dimensions”. Each work is an individual composition, the works put together create a metaphysical journey to one’s imagination, desires and perception. For the author, the mind is the beginning of every being, „the common denominator in my creations are the spaces of the imagination”.